Wat is Emergozorg

Zorgbureau Emergozorg is in 2007 opgezet door Tineke van Meer.

Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met alle vormen van psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek en dementie. 

Naast begeleiding biedt zij zorgcoördinatie en –administratie. Zij biedt de hulp aan in de thuissituatie maar ook in instellingen aan jongeren, volwassenen en ouderen.

Werkervaring

Tineke werkte aanvankelijk in het basis- en volwassenenonderwijs. Ze maakte, na het starten van de studie psychologie, de overstap naar de geestelijke gezondheidszorg. Daar deed zij zeer ruime werkervaring op in verschillende functies, zoals studiebegeleider, trainer praktische, cognitieve en sociale vaardigheden en coördinator dagbesteding voor klinische cliënten (van jong volwassenen tot ouderen), en vervolgens als leidinggevende op o.a. afdelingen dagbesteding en ouderenpsychiatrie. 

Opleiding

Tineke heeft opleidingen gevolgd op het terrein van onderwijs, psychologie, rehabilitatie- en sociale vaardigheidstraining, persoonlijke ontwikkeling en management.

Daarnaast heeft zij uiteenlopende scholing gevolgd op het terrein van ondernemen, met name het ondernemen in de zorg.

Begeleidingswijze

Tineke is een betrokken, inlevende en integere hulpverlener, die met creativiteit, humor en enthousiasme begeleiding biedt. U vindt in haar een begeleider met een persoonlijke, respectvolle en duidelijke benadering.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen in zorg en welzijn

Tineke is partner in Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek, een samenwerkingsverband van ervaren professionals in zorg, welzijn en onderwijs. Samen met twee andere ondernemers heeft zij dit netwerk in 2011 opgericht.  

Met de oprichting van dit zorgnetwerk wil Tineke inspelen op de beleidsontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn: de functie extramurale begeleiding wordt in 2013 van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten en verplicht gemeenten om haar burgers deze ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te geven, in de vorm van ZIN (Zorg In Natura) en/of PGB (Persoons Gebonden Budget) 

Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek wil één loket, één aanspreekpunt zijn voor uiteenlopende ondersteuningsvragen van kwetsbare burgers en hun gemeenten. Daarmee wil het netwerk bereiken dat er op die vragen een adequaat en samenhangend antwoord kan blijven komen.

En verder

Tineke woont samen en heeft 2 volwassen kinderen.
Haar vrije tijd besteedt ze aan graag aan wandelen, tuinieren, museabezoek.

Tekstgrootte