Voor wie

Emergozorg biedt begeleiding aan mensen met psychische, psychiatrische en/of  verslavingsproblemen, van jong volwassenen tot ouderen.

Tevens biedt Emergozorg begeleiding aan mensen met dementieproblematiek.

De begeleiding vindt plaats in de leefomgeving van cliënten en is erop gericht dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren op een voor hen zinvolle wijze, passend bij de eigen mogelijkheden, wensen en beperkingen.

Hiermee kan terugval van de cliënt voorkomen worden, krijgt de cliënt de kans zichzelf te versterken en zo zelfstandig mogelijk en naar tevredenheid te leven.

Aanbod

Het aanbod is afgestemd op de individuele cliënt en daarom zeer gevarieerd.
Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden:

Ondersteuning bij

- het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven
- alles wat geregeld kan of moet worden op het gebied van wonen, werken, scholing, vrijetijdsbesteding         
- het maken van een plan voor een dag- en weekinvulling, uitgaande van de eigen wensen en mogelijkheden
- het zoeken naar gewenste activiteiten en het realiseren daarvan
- het plannen van het huishouden

Begeleiding bij

- het omgaan met anderen in allerlei sociale en maatschappelijke situaties
- het nemen van besluiten en het afwegen van de gevolgen daarvan
- het beheren van de financiën
- het afhandelen van post en voeren van administratie
- (leren) omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen
- vaardigheden, al dan niet geleerd tijdens behandelingen, zoals sociale, emotionele, cognitieve en praktische vaardigheden in stand houden en zo mogelijk versterken.
- ondersteuning in het omgaan met (de gevolgen van) de problematiek van de cliënt voor familieleden, vrienden en anderen die om de client heen staan 

Tenslotte

kan Emergozorg in samenspraak met cliënt en diens familie een zorgteam opzetten in het geval er zoveel zorg nodig is dat er meerdere zorgverleners ingezet dienen te worden. Emergozorg zoekt de juiste zorgverleners en coördineert de zorg verder.

Werkwijze

Stijl

Door de combinatie van opleiding, werk- en levenservaring en persoonlijkheid vindt u bij Emergozorg een betrokken, enthousiaste, integere en creatieve hulpverlening met een persoonlijke, respectvolle en duidelijke benadering.

Methodiek

- De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt. Emergozorg luistert en helpt waar nodig deze te verhelderen. 
- Samen met de cliënt wordt omschreven wat hij/zij wil bereiken en naar passende en bevredigende antwoorden gezocht.
- Hiervoor maakt Emergozorg samen met de cliënt een stappenplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
- De begeleiding van Emergozorg is erop gericht de cliënt zicht te laten krijgen op sterke en minder sterke kanten, die zo goed en plezierig mogelijk te gebruiken in het dagelijks leven, al dan niet met ondersteuning daarbij.
- Emergozorg werkt in nauw overleg met andere zorg- en hulpverlenende instanties en personen die bij de cliënt betrokken zijn om de begeleiding zo effectief mogelijk te kunnen laten zijn.
- Emergozorg biedt de garantie dat de cliënt gedurende het hele begeleidingsproces één vast aanspreekpunt heeft. Er is geen kastje en geen muur.

Financiering

Op basis van de huidige beleidsregels zijn hiervoor de volgende mogelijkheden.

Persoonsgebonden budget (PGB)

- In geval cliënt op grond van een bestaande geldige CIZ-indicatie reeds een PGB toegekend gekregen heeft om de zorg mee in te kopen. Deze regeling geldt in ieder geval tot 2014. 
NB:vanaf 2014 gaat de financiering van de functie extramurale begeleiding  uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die uitgevoerd wordt door de zorgkantoren) naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die uitgevoerd wordt door de gemeenten).

- In geval cliënt een verblijfsindicatie heeft of daarvoor in aanmerking komt. Hierbij gaat
het om 24-uurszorg ofwel een zorgzwaartepakket (ZZP) 

Omzetting van zorg in natura (ZIN) in PGB

Indien cliënt een CIZ-indicatie heeft voor meer dan 10 uur zorg en begeleiding per week en deze zorg in de vorm van ZIN niet passend geleverd kan worden kan er een omzetting van ZIN naar PGB aangevraagd worden bij de zorgkantoren

Emergozorg regelt indien gewenst de indicatieaanvraag en PGB-aanvraag

Particulier

In alle gevallen is er de mogelijkheid tot het leveren van particuliere begeleiding.
Deze particuliere begeleiding kan een aanvulling zijn op AWBZ-zorg. 
Voorbeeld: een cliënt met dementieproblematiek (en/of diens familie) wenst extra individuele begeleiding in de overgangsperiode van zelfstandig wonen naar wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Tekstgrootte